Klauzula informacyjna WSM

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Szkoła Medyczna ,ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-485 Poznań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Rosa; e-mail: iod@wseit.edu.pl.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do podjęcia nauki w Wielkopolskiej Szkole Medycznej; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  2. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  3. realizacji zawartej przez Panią/Pana z Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  5. rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
  6. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  7. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny)
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  1. realizacji marketingu własnego przez Wielkopolską Szkołą Medyczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  2. organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet;
  3. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu;
  4. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 6.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.
 7. Podanie danych wynika z przepisów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków administratora, tj. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy;
  2. będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  3. dla potrzeb marketingu własnego Wielkopolskiej Szkole Medycznej: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
   1. dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p.2 przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wielkopolskiej Szkole Medycznej, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
 11. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej Wielkopolskiej Szkole Medycznej.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Skip to content