Rekrutacja

Wielkopolska Szkoła Medyczna przyjmuje absolwentów szkół średnich bez względu na wiek. Matura nie jest wymagana.

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci do Szkoły dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://www.wsm.poznan.pl/rekrutacja/ poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.

Po uzupełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym kandydaci dokonują wyboru kierunku z udostępnionego katalogu kierunków, a następnie uzupełniają pozostałe, wymagane do rejestracji dane.

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej, przez pracownika sekretariatu, Kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na które począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wielkopolskiej Szkole Medycznej. Konto bankowe WSM obsługuje ING Bank Śląski S.A.

Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz dostarczeniu do Sekretariatu Szkoły wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie
 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 1 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
 • potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni).

Procedury przyjęcia do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej dla obcokrajowców:

*Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwalnia się :

  • świadectwa i i dokumenty wydane przez instytucję edukacyjną lub szkołę lub działającą w systemie edukacji państw należących do Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (są to Państwa: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);
  • dyplomy EB wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) o Statucie Szkół Europejskich
  • dyplomy IB wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).

  m.in. Białoruś. Umowa z dn. 28 kwietnia 2005 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi dająca możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej nostryfikacji świadectw

  m.in. Ukraina. Umowa dn. 11 kwietnia 2005 r między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy dająca możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej nostryfikacji świadectw

  W przypadku innych niewymienionych państw prosimy o kontakt z odpowiednim Kuratorium Oświaty

  Kuratoria oświaty

  W Kuratorium Oświaty uzyskacie Państwo również inne szczegółowe informacje m.in. o zasadach tłumaczeń na język polski dokumentów, świadectw i dyplomów

   

  * Źródła wyżej zawartych informacji

  http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html

  http://ko-gorzow.edu.pl/category/zalatwianie-spraw/uznawanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica/

  Rejestrację kandydatów do Szkoły oraz przyjmowanie dokumentów prowadzi Sekretariat Szkoły

  Istnieją trzy możliwości składania dokumentów do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:

  Osobiście w Sekretariacie szkoły

  Pocztowo listem poleconym

  lub przez osoby trzecie posiadające pisemne upoważnienie do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rekrutacją do szkoły: Wielkopolska Szkoła Medyczna ul. 28 czerwca 1956r. 231/239  61-485 Poznań

  W okresie wakacji Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

  Procedura podpisania umowy o naukę po zapoznaniu się z warunkami umowy:

  1.
  Po otrzymaniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły i wpisaniu na listę uczniów w Sekretariacie Szkoły, Kandydat podpisuje umowę o naukę w siedzibie Szkoły.
  2.
  Jeżeli umowa o naukę nie może zostać podpisana przez Kandydata w siedzibie Szkoły, dwa egzemplarze umowy o naukę zostają wysłane drogą pocztową. Jeden podpisany egzemplarz umowy o naukę Kandydat odsyła listem poleconym lub dostarcza osobiście do Sekretariatu Szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  Drogi kandydacie – w przypadku pytań i wątpliwości

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

  Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl
  Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97
  Przyjdź do szkoły – ul. 28 czerwca 1956r. 231/239, Poznań
  Godziny pracy Sekretariatu Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w czasie roku szkolnego:

  poniedziałkek – czwartek 9.00-16.00
  piątek 9:00-18:00
  sobota 9:00-14:00

  Skip to content