Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższymi zapisami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galilea Sp. z o.o. Wielkopolska Szkoła Medyczna, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP: 7831004671
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@wseit.edu.pl
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  a) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz odbywania kształcenia w Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkole Medycznej; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  c) realizacji zawartej przez Panią/Pana z Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkole Medycznej w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
  e) rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
  f) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych dla potrzeb wewnętrznych Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

a) realizacji marketingu własnego przez Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);

b) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet;
c) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu;
d) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu;
e) prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 22 Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.
7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy;
b) dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
c) dla potrzeb marketingu własnego Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
d) dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
11. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej jest Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.